වීඩියෝ

එකට අපි දිනනවා

සැලසුමේ සිට බෙදා හැරීම දක්වා, අපගේ ඒකාබද්ධ ඇසුරුම්කරණ විසඳුම් ඇසුරුම්කරණය වැදගත් බව සෑම දිනකම ඔප්පු කරන පුද්ගලයින් සහ නිෂ්පාදන සම්බන්ධ කරයි.

විශේෂිත නිෂ්පාදන

එස්ඩබ්ලිව් ලේබලයේ ඩිජිටල් ලේබල් මාලාවක් ඇත, ක්‍රෝම් කඩදාසි, පීපී, පීවීසී, පීඊටී, කාඩ්පත් කඩදාසි යනාදිය ඇත. යූවී ඉන්ක්ජෙට්, මෙම්ජෙට්, එච්පී ඉන්ඩිගෝ සහ ලේසර් මුද්‍රණය සඳහා සුදුසු ය.

නව පැමිණීම්

සේදිය හැකි, ආහාර සම්බන්ධතා, වෛද්‍ය, සීතල දාම, නළ, ටැග්, ටයර් ආදිය සඳහා SW ලේබලය ක්‍රියාකාරී නිෂ්පාදන නිර්මාණය කරයි.